Regulamin korzystania z serwisu www.edukacjamontessori.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.edukacjamontessori.pl , oraz warunki sprzedaży dostępnych w Serwisie materiałów.

I. Definicje:
1. Edukacja Montessori – Autor, właściciel i administrator Serwisu działający w ramach działalności gospodarczej: Edukacja Montessori Magdalena Szcześniewska z siedzibą w Gdyni (81-232) przy ulicy Komandorskiej 48/25, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca numer NIP: 8771432598, REGON: 365458911;
2. Autor – firma opisana szczegółowo w punkt 1 ust. 1 Regulaminu.
3. Serwis – internetowy serwis usługowy, pozwalający na wyszukiwanie, i oglądanie treści oferowanych w Serwisie, w tym Produktu oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie. Adresy internetowe Serwisu to http: //www.edukacjamontessori.pl
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie.
5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
6. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do Materiałów lub/i Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików znajdujących się w serwisie, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
8. Opłata aktywacyjna – jednorazowa opłata zawierająca należny podatek od towarów i usług ponoszona przez Użytkownika na rzecz Edukacji Montessori dostęp do Produktu.

II. Postanowienia ogólne
1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie wchodzić na stronę Serwisu.
2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
3. Do uzyskania dostępu do Serwisu konieczna jest rejestracja i zalogowanie się w Serwisie.
4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Edukacja Montessori zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Uzyskanie dostępu do materiałów zgromadzonych w Serwisie oraz rezygnacja do dostępu do Produktu
1. Dostęp do produktu, w tym do materiałów i materiałów dodatkowych dostępnych w Serwisie jest odpłatny.
2. Uzyskanie dostępu do produktu wymaga rejestracji/ zalogowania się przez Użytkownika w serwisie oraz uiszczenia na rzecz Edukacji Montessori opłaty aktywacyjnej.
3. Zamówienie przez użytkownika serwisu dostępu do produktu potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika podczas rejestracji.
4. Uiszczenie opłaty aktywacyjnej daje użytkownikowi jedno (1) miesięczny dostęp do Produktu i możliwość maxymalnie 3 pobrań materiałów dodatkowych.
5. Za okres jednego miesiąca rozumieć należy okres od dnia dokonania opłaty aktywacyjnej do upływu dnia odpowiadającego dniu dokonania tej opłaty w następnym miesiącu, a gdyby takiego dnia w następnym miesiącu nie było to okres miesięczny upływa w następnym dniu.
6. Użytkownik może dokonywać opłaty subskrypcyjnej za pomocą serwisu https://www.przelewy24.pl.
7. Po potwierdzeniu przez Edukacje Montessori dokonania opłaty aktywacyjnej do użytkownika wysyłana jest wiadomość email zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do materiałów lub materiałów dodatkowych dostępnych w serwisie.
8. Informację na temat liczby dni pozostałej do końca miesięcznego okresu dostępu do produktu zalogowany użytkownik może znaleźć wybierając zakładkę „Moje konto”. O zbliżającym się terminie upływu danego okresu dostępu do produktu użytkownik informowany jest przez Edukacje Montessori w drodze wiadomości email. Informacje te umieszczane są też na koncie Użytkownika – w zakładce „Moje konto”.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dostępu do produktu poprzez przesłanie na adres email [email protected] wiadomości zawierającej informację o rezygnacji.
10. W przypadku rezygnacji z dostępu do produktu przez użytkownika uiszczona przez niego opłata aktywacyjna nie jest zwracana, ponieważ uiszczenie przez użytkownika opłaty i odnotowanie jej przez Edukacje Montessori jest konieczne dla nadania dostępu do produktu.
11. Firma Edukacja Montessori nie zwraca opłaty aktywacyjnej w przypadku nieskorzystania przez użytkownika z materiałów i materiałów dodatkowych dostępnych w serwisie.
12. Rezygnacja może być w każdej chwili przez użytkownika odwołana. Odwołania rezygnacji użytkownik dokonuje wysyłając wiadomość email z informacją o tym na adres: [email protected]

IV. Zasady korzystania z Serwisu i Produktu
1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy ukończyli 18 lat lub są pełnoletni w świetle prawa obowiązującego w miejscu ich zamieszkania. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu tylko pod nadzorem osób dorosłych.
2. Serwis oraz wszelkie treści oglądane przy jego użyciu przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. W okresie dostępu do produktu firmy Edukacja Montessori udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp do produktu i na oglądanie treści w serwisie. Z wyjątkiem tak określonej ograniczonej licencji użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu w celu publicznego rozpowszechniania.
3. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z produktu w sposób niegodny z prawem lub niniejszym regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji firma Edukacja Montessori może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu użytkownika z tytułu łamania praw do materiałów i materiałów dodatkowych dostępnych w serwisie. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
4. Użytkownik nie może jednocześnie korzystać z serwisu za pomocą więcej niż jednego urządzenia.
5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu, w tym ze wszystkich związanych z nim usług i funkcji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przepisami prawa, przestrzegając też innych obowiązujących ograniczeń w zakresie korzystania z serwisu i jego treści. Użytkownik zobowiązuje nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w serwisie lub uzyskanych za jego pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym regulaminie), ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści. Użytkownik zobowiązuje się również: nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w serwisie, nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do serwisu; nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej ani demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu; nie wprowadzać jakichkolwiek dodatkowych fragmentów kodu lub produktów, nie modyfikować w żaden sposób treści w serwisie; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych.
6. Użytkownik zobowiązuje się również nie zamieszczać, nie publikować, nie wysyłać pocztą elektroniczną ani nie przesyłać żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć funkcjonalność oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z serwisem, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe.
7. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub niezgodnego z prawem korzystania z serwisu Edukacji Montessori zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego użytkownika do serwisu.
8. Jakość obrazu treści oferowanych w serwisie może różnić się w zależności od urządzenia. Może również zależeć od wielu innych czynników, jak np. lokalizacja użytkownika, dostępna przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego.
9. Użytkownik we własnym zakresie ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu. Celem uzyskania informacji na temat potencjalnych opłat za transmisję danych użytkownik powinien skontaktować się ze swoim dostawcą Internetu.
10. Czas niezbędny do rozpoczęcia pokazu treści oferowanych w serwisie uzależniony jest od wielu czynników, np. od lokalizacji użytkownika, przepustowości sieci w danym momencie, wybranych treści oraz konfiguracji urządzenia Użytkownika.

V. Reklamacje
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected]
2. Firma Edukacja Montessori rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji firma Edukacja Montessori poinformuje użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez użytkownika w trakcie rejestracji.
3. W przypadku, gdy, dostęp do produktu okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym w serwisie użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do firmy Edukacja Montessori z reklamacją.
4. Firma Edukacja Montessori blokuje użytkownikowi możliwość dostępu do produktu – w razie reklamacji produktu lub jego poszczególnej części – jeżeli reklamacja dotyczy konkretnej jego części.
5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dotyczącej produktu firma Edukacja Montessori udostępnia użytkownikowi dostęp do produktu pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu opłaty aktywacyjnej w formie przelewu na wskazany przez użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Firma Edukacja Montessori zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
6. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, e-mailowej na adres: [email protected] lub przesyłając ją listem na adres Edukacja Montessori, ul. Komandorska 48/25, 81-232 Gdynia, w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko – tak by firma Edukacja Montessori mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji firma Edukacja Montessori poinformuje użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez użytkownika w trakcie rejestracji.

VI. Faktury
1. Faktury wystawiane są na życzenie użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Zamawiając produkt użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
2. Użytkownik akceptuje otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
3. Użytkownik otrzymuje faktury w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, na wskazany adres email.
4. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
5. Postanowienia 1-4 powyżej nie dotyczą konsumentów.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Firma Edukacja Montessori nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w serwisie lub zawartych w produkcie w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
2. Firma Edukacja Montessori nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
3. Firma Edukacja Montessori – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Edukacji Montessori i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
4. Firma Edukacja Montessori zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Edukacji Montessori.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Firma Edukacja Montessori zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w serwisie.
2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień regulamin, o których mowa w ust. 1, użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem a użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia konta użytkownika.
3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu produktu.
4. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego i powinien być zgodnie z nimi interpretowany,
5. W celu uzyskania dalszych informacji serwisu i jego funkcji lub pomocy użytkownik może skontaktować się z Edukacją Montessori za pośrednictwem adresu email: [email protected].
6. Informacje na temat konta użytkownika (np. faktury, zmiany hasła wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) firma Edukacja Montessori kieruje do użytkowników wyłącznie w formie elektronicznej – pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów będących osobami fizycznymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Edukacja Montessori Magdalena Szcześniewska z siedzibą w Gdyni (81-232) przy ulicy Komandorskiej 48/25, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca numer NIP: 8771432598, REGON: 365458911;
1. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z administratorem poprzez adres e-mail: [email protected];
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych, kierowania informacji o charakterze marketingowym, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu przekazywania informacji marketingowych do Administratora, subskrypcji i wysyłki newslettera, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
4. Podane przez Panią/Paną dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – naszym pracownikom, współpracownikom, spółkom powiązanym z Administratorem kapitałowo, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (w tym biurom księgowym, kancelariom prawnym, firmom świadczącym usługi IT, kurierom, operatorom tzw. „bramek płatności), podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub podmiotom, z usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Państwa,
5. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Microsoft, Google – mające siedziby w Stanach Zjednoczonych. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem,
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.